top of page

           JGO  J.Göran Olson

 

 

I myself believe that my rootlessness in life depends among other things, on my origin, I come from Norway (the fishing village Korshamn in Lyngdal on Norway's southernmost tip. 1840-), born in Sweden (Ludvika 1956-), lives in Finland (Nykarleby 1990-) want to live in Spain (Villamartin).

To those interested in Göran Olson's art & its origins.
My first painting ever was on 28.10.2019 to the last 15.02.2020 after Ann-Len (wife), Nilla (dog) and I decided (to decide in that order) us to try to live six months on the sunny coast. The trip started on 05.10.2019 by car the car (VOLVO S80 D) crashed on Christmas Eve 15.20 in Torrevieja loaded to the max with stove insert (do not ask) and a thousand other things we did not need.
The actual car journey took 30h + 2 boat trips of 8h each. When we arrived at Villamartin we started with a real food poisoning (vomited for 8 hours in a row) then after two days we were already done with the Sun Coast but then the incredible calm-calm lukewarm and heat appeared that we had not experienced before. This gave us both peace and time, so after three weeks, Ann-Len bought brushes, watercolors and A4 canvases on a frame from a cheap China store. These first paintings of Schanskahuset in Stockholm started an interest in painting I had not expected. I have always been interested in art that interested me. The artist Håkan Ahlnäs tries to broaden my interest but with a rather bad hearing on my part. Things that are NOT something (in my opinion) I do not have the capacity to perceive and see the beautiful in. interest in art has been stimulated by the artists Reguel Linden (1924-2003) & Håkan Ahlnäs. Reguel already in 1993 wanted me to try it out as an apprentice to him and asked me to draw 5 different test drawings, I did it in 1993 but I did not think I had time (Idiot) to do without this. (The drawings are included in the exhibition). Håkan, who let me participate in his exhibitions where we installed his art in Finland, has given me a new way of looking at art and its power. I also met the Dutch artist Yvonne Philippo and her partner in Spain. art connoisseur & historian John Wilkinson from England (he with a past as an agent in MI6) these two strengthened me to continue on the same path as now. This exhibition shows that within all of us you can find a vein that just needs to be stimulated and affirmed. motifs for my paintings are in some way connected to me, my relatives or places that I find interesting. I use pseudonyms in the paintings as Oskar's Sailors' Arms. The weapon was reportedly added by Oskar Olson (my great-great-great-great-grandfather) marrying Charlotta Catarina von Schantz who was of noble birth. This is confirmed by Zacharias Topelius in his books. I took this information with me and use the sailor's coat of arms as a signature on my paintings. (Can you do that ??) I hope that some Finns have reached something they like to look at and maybe inspired themselves to start "scribbling".
MVH Jarl Göran Olson
Go to the shop and you will see my products.
And
PS.The trip home did not turn out as we intended either. The car we drove down with gave up on December 24, 2019, so we ordered a flight home to the last March 2020 instead, but then the Corona hit the whole world. The flight was moved 3 times so after that we decided to buy a used car and drive home to Finland. Easier said than done when the whole of Spain was shut down, we found only 3 cars to choose from that were somewhat cheap and somewhat close to us. .We selected a car (VOLVO C70 Cabriole -02) in the morning of April 8 and in the afternoon we started. The journey went through Spain-France-Luxenburg-Germany and by ferry from Travemunde to Helsinki. The journey to Travemunde took 30h compared to the journey from Travemunde 20h We enjoyed Spain very much but it was absolutely just as nice to come home to Finland & Nykarleby with their summer. DS
 

Jag själv tror att min rotlöshet i livet  beror bla på min mitt ursprung, jag härrör från Norge (fiskarbyn Korshamn i Lyngdal på Norges sydligaste spets  -1816) ,född i Sverige (Ludvika 1956-), bor i Finland (Nykarleby 1990-) vill bo i Spanien  (Villamartin).

Till intreserade av Göran Olsons konst & dess tillkomst.

Min första målning någonsin blev till den 28.10.2019 till den senaste 15.02.2020 efter det att Ann-Len (frun),Nilla (hund) och jag beslöt (beslutsföra i den ordningen) oss för att prova  bo sex månader på solkusten. Resan startade den 05.10.2019 med bil bilen (VOLVO S80 D) havererade på julafton kl.15.20 i Torrevieja lastad till max med spisinsats (fråga inte) och tusen andra saker vi inte behövde.
Själva bilresan tog 30h+ 2 båtresor på 8h var. När vi anlände till Villamartin började vi med en rejäl matförgiftning (spydde i 8h i sträck) då efter två dar var vi redan 
färdiga med Solkusten men sen dök den otroliga lugn-lugna lunken och värmen upp som vi inte upplevt tidigare.Detta gav oss både ro och tid så efter tre veckor inhandlade Ann-Len penslar ,vattenfärger och A4 dukar på ram från en billig Kinabutik. Dessa första målningar av Schanskahuset i Stockholm startade ett intresse för måleriet jag inte hade väntat mig. Jag har alltid varit intreserad mig för konst som intreseratt mig.Konstnären Håkan Ahlnäs försöker bredda mitt intresse men med ganska dåligt gehör från min sida.Saker som inte ÄR något (enligt mig) har jag inte kapacitet att uppfatta och se det vackra i.Mitt konstintresse har stimulerats av konstnärerna Reguel Linden (1924-2003) & Håkan Ahlnäs. Reguel ville redan 1993 att jag skulle prova på som lärling åt honom och begärde att jag skulle rita 5 olika provteckningar,det gjorde jag 1993 men jag tyckte inte jag hade tid (Idiot) att undvara för detta. (Teckningarn finns med på utställningen).Håkan som låtit mig vara med på hans utställningar där vi installerat  hans konst i Finland har gett mig ett nytt sätt att se på konst och dess kraft.Även i Spanien träffade jag Hollänskan konstnärinnan Yvonne Philippo samt hennes sambo konstkännare & historiker John Wilkinson från England (han med ett förflutet som agent i MI6) dessa båda styrkte mig att förtsätta på samma väg som nu.Denna uyställning visar att innom oss alla kan man hitta en ådra som bara behöver stimuleras och bejakas.De flesta motiv till mina målningar är på något sätt kopplade till mig min släkt eller ställen som jag finner intresant.Jag använder pseudonym på målningarna som Oskars Sjömansvapen. Vapnet tillkom enligt hörsägen genom att Oskar Olson (min FarFars FarFar) gifte sig med Charlotta Catarina von Schantz som var av adlig börd.Han själv tillverkade (av avund eller för att jäklas) ett  sjömans-vapen som han hängde ovanför ytterdörren vid Kuddnäs. Detta bekräftas av Zacharias Topelius i hans böcker.dessa uppgifter tog jag till mig och använder sjömansvapnet som signatur på mina målningar.(Får man göra så??) Jag hoppas att någon finnar nått som de tycker om att se på och kanske inspereras själv att börja "klottra".

 MVH Jarl Göran Olson

 Gå till shoppen så ser du mina produkter.

PS.Resan hem blev inte heller som vi menat.Bilen som vi körde ner med gav upp den 24 december 2019,så vi beställde flyg hem till den sista mars 2020 istället,men då drabbade Coronan hela världen. Flygresan blev flyttad 3 gånger så efter det beslöt vi att köpa en begagnad bil och köra hem till Finland. Lättare sagt än gjort när hela Spanien var nerstängt,vi hittade endast 3 bilar att välja på som var någotsånär billiga och någotsånär nära oss. .Vi valde ut en bil (VOLVO C70 Cabriole -02) på morgonen den 8 april och på eftermiddagen startade vi. Resan gick genom Spanien-Frankrike-Luxenburg-Tyskland och med färja från Travemunde till Helsingfors.Resan till Travemunde tog 30h jämfört med ditresan från Travemunde 20hVi trivdes jättebra i Spanien men det var absolut lika skönt att komma hem till Finland & Nykarleby med sin sommar.DS

Trych på färgade knappen nedan förr mera info om OLSONs på Kuddnäs .

IMG_2266%20(2)_edited.png
IMG_1025_edited.jpg
bottom of page